Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Ochrona praw autorskich i znaków towarowych

Podejrzewasz bądź masz mocne podstawy, aby tak sądzić, że ktoś złamał prawa autorskie bądź naruszył znak towarowy Twojej firmy? Potrzebujesz solidnych dowodów, które pomogą Ci odzyskać pieniądze za poniesione straty? Zastanawiasz się, jak dochodzić odszkodowania za łamanie praw autorskich albo co zrobić w sytuacji naruszenia znaku towarowego? Najlepszą ścieżką jest skorzystanie z pomocy ekspertów.

Biuro detektywistyczne JANDA to lata doświadczenia w tego typu sprawach!

Ochrona prawno-autorska wynika z dwóch rodzajów praw autorskich: prawa autorskiego osobistego oraz autorskiego prawa majątkowego. Pierwsze z nich, na mocy art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chroni tzw. więź osobistą twórcy do utworu. Oznacza to, że umożliwia twórcy podpisanie utworu swoim nazwiskiem, chroni nienaruszalność treści i formy utworu, a także pozwala na zadecydowanie o jego rozpowszechnieniu i upoważnia do sprawowania nadzoru nad sposobem wykorzystania. Prawa te są wieczne i niezbywalne. Drugie z kolei na mocy art. 17 ma wymiar majątkowy. Oznacza to, że twórcy przysługuje prawo wyłączne do korzystania z utworu i rozporządzania nim, a także – co istotne – do wynagrodzenia za korzystanie z niego. Zgodnie z art. 36 ustawy, prawa te trwają 70 lat od śmierci i można je zbyć, tzn. sprzedać czy odstąpić od nich na mocy umowy.

Łamanie praw autorskich – co zrobić?

Zgodnie z unijnymi przepisami, państwa członkowskie zobowiązane są do egzekwowania praw własności intelektualnej. Nieodłącznym elementem wywiązywania się z tego obowiązku jest orzekanie o wypłacie odszkodowania za naruszenie praw autorskich oraz za uszczerbki moralne twórcy. W Polsce możliwe jest uzyskanie odszkodowania za naruszenie praw autorskich w postaci zadośćuczynienia za  krzywdę w procesie karnym oraz odszkodowania w ramach postępowania cywilnego.

Zastanawiasz się, co zalicza się do praw autorskich i kiedy możesz dochodzić swoich praw? Otóż zaliczamy do nich zarówno dobra intelektualne (niematerialne) będące wynikiem twórczości, jak i działalność wynalazczą (np. wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty wynalazcze czy znaki towarowe). Jeśli więc podejrzewasz, że doszło do naruszenia praw autorskich związanych z działalnością Twojej firmy – działaj!

Z naszą pomocą możesz domagać się od sprawcy m.in. zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia i złożenia odpowiedniego oświadczenia, zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę określonej sumy bądź uiszczenia kwoty na wskazany cel społeczny, naprawienia szkody, wydania uzyskanych korzyści. Oprócz tego pomożemy Ci w uzyskaniu jednokrotnego lub wielokrotnego ogłoszenia w prasie konkretnego oświadczenia od osoby, która dopuściła się naruszenia Twoich praw autorskich czy zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszu Promocji Twórczości.

Ochrona praw autorskich – jak działamy?

Posiadamy licencję detektywistyczną, która uprawnia nas do prowadzenia działań zgodnie ze sztuką na terenie Polski oraz wielu innych Państw. Oznacza to, ze bez względu na obszar, gdzie zostały naruszone prawa autorskie bądź znaki towarowe, podejmujemy interwencję i prowadzimy działania gromadzenia dowodów. Pomożemy Ci dochodzić Twoich praw na drodze polubownej, a także sądowej, gdy zaistnieje taka konieczność. Zgromadzone materiały pomogą Ci namierzyć sprawcę, a także udowodnić w sposób skuteczny i jednoznaczny jego winę.

Działamy dyskretnie i zgodnie z ustalonymi zasadami. Stawiamy na komunikację z Klientem, dlatego na bieżąco informujemy Cię o postępach w sprawie. Zebrane przez nas materiały są wysokiej jakości, wykonane poprzez szereg zaplanowanych działań i z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Jeśli więc zależy Ci na profesjonalnej ochronie praw autorskich i znaków towarowych – skorzystaj z usług biura detektywistycznego JANDA. To lata doświadczeń, połączone z nowatorskimi metodami działania, które przynoszą owocne rezultaty prowadzonych śledztw.

Detektyw Wrocław, detektyw Katowice, detektyw Gliwice – jesteśmy do Twojej dyspozycji w tych oraz innych miastach. Działamy na terenie całego kraju oraz za granicą. - Skontaktuj się z nami teraz i umów spotkanie!

Detektyw JANDA
+48795447706 lub biuro@detektyw-janda.pl